Šóń Eng During last 365 days Approved articles: 2088,   Articles in work: 308 Declined articles: 852 
Library
Articles and journals | Tariffs | Payments | Your profile

Kuyan, I. A. Municipal Power and the Principle of People’s Sovereignty: the Relation and Practical Implementation in the Ukraine

Published in journal "Administrative and municipal law", 2013-2 in rubric "Management law", pages 131-137.

Resume: The article is devoted to the study of the institution of municipal authority from the point of view of implementation of modern models of the people’s sovereignty conception. The author describes potentials of these models in ensuring the people’s sovereignty and implementation of public interests at the national and local levels. To implement the principle of people’s sovereignty and ensure the factual rule of the people in the Ukraine, it is necessary to comply the community model of municipal authority with the requirements of the European Charter of Local Self- Government.

Keywords: people’s sovereignty, municipal power, the rule of the people, territorial community, local self-government, local government, community, public interests, European Charter of Local Self-Government.

DOI: 10.7256/1999-2807.2013.02.6

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Konstituts?yne pravo Ukra?ni. Akadem?chniy kurs: P?druchnik: U 2 t. — T. 2 / Za zagal'noyu redakts??yu
Yu.S. Shemshuchenka. — K.: TOV «Vidavnitstvo «Yuridichna dumka», 2008. — 800s.
2. Zakon Ukrainy «O mestnom samoupravlenii» // Vedomosti Verkhovnoy Rady Ukrainy, 1997, ¹ 24, st. 170.
3. Konstituts?ya Ukra?ni: Naukovo-praktichniy komentar / V.B. Aver’yanov, O.V. Batanov, Yu.V.Baul?n ta ?n..; Red.
kol. V.Ya. Tats?y, Yu.P. Bityak, Yu.M. Groshevoy ta ?n.. — Khark?v: Vidavnitstvo «Pravo»; K.: Kontsern «Vidav-
nichiy D?m «?n Yure», 2003. — 808s.
4. Yarmish O.N., Ser'og?n V.O. Derzhavne bud?vnitstvo ta m?stseve samovryaduvannya v Ukra?n?: P?druchnik. — Kh.:
Vid-vo Nats?onal'nogo un-tu vnutr?shn?kh sprav, 2002. — 653s.
5. Batanov O.V. Mun?tsipal'na vlada v Ukra?n?: problemi teor?? ta praktiki: Monograf?ya / V?dp.red. M.O. Bay-
muratov. — K.: Vidavnitstvo «Yuridichna dumka», 2010. — 656 s.
6. Shapoval V.M. Sutn?sn? kharakteristiki m?stsevogo samovryaduvannya // Pravo Ukra?ni. — 2002. — ¹ 3. —
S. 48-54.
7. Konstituts?yne pravo Ukra?ni / Za red. V.Ya. Tats?ya, V.F. Pogor?lka, Yu.M.Todiki. — K.: Ukra?ns'kiy tsentr
pravnichikh stud?y, 1999. — 376s.
8. Kutafin O.E., Fadeev V.I. Munitsipal'noe pravo Rossiyskoy Federatsii: Uchebnik. — M.: Yurist',
1997. — 428s.
9. Aktual'n? problemi stanovlennya ta rozvitku m?stsevogo samovryaduvannya v Ukra?n?: Kol.monograf?ya /
V.O. Antonenko, M.O. Baymuratov, O.V. Batanov ta ?n.; Za red..: V.V. Kravchenka, M.O. Baymuratova, O.V. Ba-
tanova. — K.: At?ka, 2007. — 864.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard